POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Czym jest RODO?

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

2. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych jest Agnieszka Mielcarek, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, prowadząca działalność́ gospodarczą pod firmą SEMads.pl, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności leczniczej: os.Rusa 54, 61-240 Poznań, NIP: 7792303411, REGON: 381910988, przychodnia@twoje-zdrowie24.pl, (dalej: „Administrator”).

3. Czy ma Pani/Pan obowiązek podania danych osobowych?

Nie ma Pani/Pan obowiązku podania swych danych osobowych, jednakże ich udostępnienie jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy i możliwości wykonania jej przez Administratora.

4. W jakim celu przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

 1. celem zawarcia umowy i zrealizowania zamówionej usługi przez Administratora. (patrz: Regulamin świadczenia usług, podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. w związku z księgowymi i podatkowymi obowiązkami Administratora,
 3. z uwagi na obowiązek prowadzenie i archiwizacji dokumentacji medycznej,
 4. w celach marketingowych,
 5. celem prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego,
 6. na wypadek prowadzenia sporów sądowych i pozasądowych.

5. Jak długo przetwarzaniu podlegają Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji obowiązków złożonych na Administratora w związku z zawartą umową, a także w związku z obowiązkami księgowymi, podatkowymi, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz wycofania przez Panią/Pana zgody do ich przetwarzania.

6. Kto może zapoznać się z Pani/Pana danymi osobowymi?

 1. Operator płatności – przelewów elektronicznych,
 2. Organy władzy publicznej, a także inne podmioty upoważnione bądź zobowiązane do do wykonywania zadań publicznych.

7. Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych?

 1. żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 2. dostęp do danych osobowych w całym czasie ich przetwarzania przez Administratora,
 3. uzyskanie kopii Pani/Pana danych osobowych,
 4. żądania do usunięcia danych osobowych,
 5. przenoszenie danych,
 6. przenoszenie danych bezpośrednio do innego administratora,
 7. żądanie dostosowania danych do stanu faktycznego,
 8. sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych.

8. Czy przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych?

W każdej chwili zarówno przed podpisanie umowy jak i po może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jednakże oświadczenie takie nie będzie skuteczne do czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych, które nastąpiły przed wycofaniem zgodny na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nastąpić może tylko w zakresie, w jakim udzielono na nie zgody.

9. W jaki sposób może Pani/Pan żądać zmian/usunięcia/przenoszenia danych osobowych zgodnie z pkt. VII? 

By zmienić/usunąć/przenieść dane osobowe udostępnione Administratorowi należy przesłać stosowne oświadczenie woli na adres: przychodnia@twoje-zdrowie24.pl

10. Czy Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)?

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar EOG.

11. Czy w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa?

Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, możliwym jest wniesienie skargi do właściwego organu nadzorczego.