Ogólne rozporządzenie o ochronie danychRODO.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. (RODO).

Cel przetwarzania danych: realizacja zamówienia lub umowy. W chwili zawarcia umowy pomiędzy Panią/Panem, a firmą Twoje-zdrowie24.pl, wskazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usługi i jej rozliczenia. Jeżeli zdecyduje się Pani/Pan na skorzystanie z formularza elektronicznego stanowiącego część świadczonej usługi – konsultacji medycznej za pomocą łączy teleinformatycznych (on-line), to podane w nim dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówionej usługi. Jest to niezbędne do sporządzenia dokumentacji medycznej oraz możliwości wystawienia e-recepty.

Okres przetwarzania danych osobowych: czas od rozpoczęcia do zakończenia wykonywania zobowiązań wynikających z umowy oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. Wypełniając formularz kontaktowy lub przekazując pytanie w innej formie (np. e-mail, telefon) wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją pytania. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest przez skontaktowanie się z zespołem Twoje-zdrowie24.pl mailowo bądź telefonicznie i oświadczyć o cofnięciu zgodny na przetwarzanie danych. Wycofanie zgodny skutkuje natychmiastowym zaprzestaniem przetwarzania danych dopiero po złożeniu stosownego oświadczenia. Ważne: Odmowa podania danych osobowych i zgody na ich przetwarzanie spowoduje brak możliwości wystawienia e-recepty, a tym samym realizacji usługi.


Kontakt i informacje marketingowe. Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, wskazany przez Panią/Pana adres e-mail będzie wykorzystywany do przesyłania ofert i nowych produktów Twoje-zdrowie24.pl. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych, pod warunkiem wyrażenia na to przez Panią/Pana zgody trwać będzie aż do momentu jej wycofania.
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. (RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do: przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania danych, dostępu do danych i ich sprostowania, usunięcia danych jednakże z wyjątkiem dokumentacji medycznej, sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora) i cofnięcia zgody w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda.

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W celu realizacji wskazanych powyżej uprawnień, Twoje-zdrowie24.pl prosi o kontakt.

Ważne:

– prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w sytuacji, gdy podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy bądź Pani/Pana zgoda,

– administrator może odmówić usunięcia Pani/Pana danych nawet w przypadku zgłoszenia takiego oświadczenia, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do  ewentualne żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują jedynie w przypadkach wskazanych w przepisach RODO.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Lista organów nadzorczych w pozostałych państwach członkowskich UE jest dostępna na stronie http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080. Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę Twoje-zdrowie24.pl stanowi dokument o charakterze informacyjnym i jest ujawniona w celu realizacji wynikających z przepisów RODO obowiązków informacyjnych firmy Twoje-zdrowie24.pl.