REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Poniższy Regulamin stanowi zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r.,Nr 144, poz. 1204, ze zm.), w zw. z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin – określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez usługodawcę, w ramach serwisu internetowego działającego pod adresem: Twoje-zdrowie24.pl.

Usługodawca – Agnieszka Mielcarek, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SEMads.pl, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności leczniczej: os. Rusa 54, 61-240 Poznań, NIP: 7792303411, REGON: 381910988, przychodnia@twoje-zdrowie24.pl, tel. 537 920 964. Podmiot leczniczy jest wpisany do księgi rejestrowej pod numerem 000000228486. Lekarzem realizującym konsultacje medyczne jest lekarz Filip Cybul, posiadający prawo wykonywania zawodu nr 2892576.

Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która skorzystała z oferty serwisu.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, z Usługodawcą.

Serwis – platforma internetowa Usługodawcy, prowadzona pod adresem internetowym: www.Twoje-zdrowie24.pl.

Specjalista – korzystający z serwisu, będący lekarzem, prowadzącym praktykę lekarską.

Rejestracja – proces polegający na utworzenia profilu.

§ 2. Rodzaje i zakres usług

 1. Serwisu oferuje usługi:

– konsultacji lekarskiej w systemie zdalnym, przy pomocy łączy teleinformatycznych (on-line),

– celem odbycia konsultacji klient zobowiązany jest wypełnić formularz, podając prawdziwe informacje m.in. o swoim stanie zdrowia,

– konsultację poprzedza też uiszczenie opłaty przez klienta, zgodnie z taryfą,

 • Regulamin nie określa minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy o świadczenie usług.
 • Szczegółowy przebieg i plan konsultacji medycznej jest przez Usługodawcę układany na podstawie informacji otrzymanych od Klienta w wywiadzie medycznym i dopasowywany do konkretnego przypadku.

§ 3  Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne konieczne narzędzia wykorzystywanego przez Klienta do niezakłóconego korzystania z oferty Usługodawcy:

– przeglądarka internetowa (możliwe pojawienie się konieczności zezwolenia dot. plików cookies),

– połączenie internetowe umożliwiające pobieranie plików,

– aktywna skrzynka e-mail,

– oprogramowanie komputerowe umożliwiające obsługę plików posiadających rozszerzenia takie jak: doc, docx, txt, pdf, jpg.

2.  W związku z korzystaniem przez Klienta z łącza internetowego i konieczności pobrania danych, możliwe               jest przedostania się do urządzenia Klienta niepożądanych treści i szkodliwego oprogramowania, za co Usługodawca nie podnosi odpowiedzialności.

         3.  Usługodawca nie dostarcza żadnego oprogramowania dla Klienta celem skorzystania z usługi.

§ 4. Warunki nabycia usługi

 1. Informacje widniejące na stronie www.Twoje-zdrowie24.pl dotyczące usług medycznych, w tym opisy usług i ich ceny, nie stanowią oferty, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC.
 2. Pierwszym etapem złożenia zamówienie jest wypełnienie stosowanego formularza, w którym podane zostaną m.in. dane osobowe oraz adres klienta. Następnie Klient dokonuje zapłaty przy pomocy urządzeń teleinformatycznych.
 3. Wskazane na stronie internetowej www.Twoje-zdrowie24.pl ceny są kwotami brutto w walucie polski złoty (PLN).
 4. Klient zobowiązany jest wykonać płatność w dniu złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności Usługodawca nie będzie realizował zamówienia.

§ 5.  Reklamacje

 1. Jeżeli zaistnieje wada świadczonej usługi, bądź nie będzie ona zgodna z zapisami niniejszego regulaminu Klient może złożyć reklamację.
 2. Reklamacje dotyczące usługi składać należy na adres e-mail: przychodnia@twoje-zdrowie24.pl
 3. Reklamacja w formie pisemnej zawierać powinna: imię i nazwisko Klienta, datę zamówienia, co podlega reklamacji i z jakiej przyczyny.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 5. Przed upływem terminu wskazanego w § 5 pkt. 4 Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail o rozstrzygnięciu reklamacji.

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniem  na stronie www.Twoje-zdrowie24.pl, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 2. Usługodawca zastrzega, iż korzystanie z udostępnianych przez niego Usług dokonywane jest wyłączne ryzyko Użytkownika.
 3. Usługodawca nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy przez Klienta.

§ 7. Prawa konsumenta

Konsument ma prawo do m.in.:

 1. bezpłatnej pomocy rzecznika konsumentów,
 2. bezpłatnej pomocy organizacji społecznej, mającej w swym statucie wymienione zadanie ochronie konsumentów,
 3. złożenia wniosku do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej;
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

§ 8. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem może odstąpić od umowy  w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i opłat, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z2014 r., poz. 827).
 2. Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: przychodnia@twoje-zdrowie24.pl
 3. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą, a wiec na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje Konsumentowi jeżeli:

– usługodawca wywiązał się z ciążących na nim obowiązków tj. wykonał usługę, za zgodą Konsumenta, którego poinformował o braku możliwości odstąpienia od umowy, przed jej zawarciem, jeżeli Usługodawca ją wykona,

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

– w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

– w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne, niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

– zawartej w drodze aukcji publicznej;

– o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminudo odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest wiążący dla Klienta od momentu zaakceptowania przez niego jego postanowień.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2020 r.